Realizacja SPECTRUM MARKETING dla What If Szkoła językowa | 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

tel. +48 535 598 195

mail: kontakt@whatif.com.pl

ING: 17 1050 1230 1000 0092 2484 0042

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informujemy, że Milena Tywoniuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą What if Milena Tywoniuk
jako administrator danych osobowych (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa jak i Państwa dziecka
(zwanego dalej „Klientem”) dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.


W związku z powyższym Administrator informuje następująco:

 1. Administratorem danych osobowych jest Milena Tywoniuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą What If Milena Tywoniuk z siedzibą w Bytomiu, ul. Hlonda 42/8;
 2. Osobą do kontaktu What If w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Milena Tywoniuk, email: kontakt@whatif.com.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji umów dotyczących uczestnictwa w kursach językowych lub warsztatach edukacyjnych co do których zgłosili Państwo chęć uczestnictwa w imieniu własnym lub w imieniu dziecka (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta są podmioty wspierające Administratora w realizacji umowy z zakresu organizacyjnego, edukacyjnego, informatycznego, prawnego i księgowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz art. Art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług). Mogą nimi być również właściwe organy władzy publicznej mające dostęp do tych danych w ramach swoich uprawnień kontrolnych lub nadzorczych, towarzystwa ubezpieczeniowe a w szczególnych sytuacjach służby i instytucje, których interwencji wymagać będzie bezpieczeństwo osób korzystających z usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 5. Dane osobowe Klienta Administrator przetwarzać będzie przez czas nie dłuższy niż przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy i upływu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
 7. Skorzystanie przez KLIENTA z jednego z praw wskazanych w ust. 6 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres What If.
 8. Udostępnione dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani w celu profilowania.
 9. Ponadto, Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz związanych z realizacją umów na usługi edukacyjne jest niezbędne dla zawarcia umowy. Klient ma możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy.