Realizacja SPECTRUM MARKETING dla What If Szkoła językowa | 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

tel. +48 535 598 195

mail: kontakt@whatif.com.pl

ING: 17 1050 1230 1000 0092 2484 0042

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WHAT IF

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej What If należącej do Mileny Tywoniuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą What If Milena Tywoniuk, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda, nr 42, lok. 8, 41-933 Bytom, nr NIP: 6262740942, nr REGON: 364127320.
2. Regulamin jest integralną częścią Umowy (stanowi uzupełnienie Umowy) jaką Szkoła Językowa What If podpisuje z każdym Kursantem/Przedstawicielem Ustawowym Kursanta.

§1. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Językową What If jest zapisanie się na zajęcia i zawarcie Umowy. Ponadto w zajęciach w Szkole Językowej What If może uczestniczyć Kursant, który:
a) regularnie uczęszcza na zajęcia
b) terminowo uiszcza opłaty za zajęcia,
c) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania,
d) stosuje się do zasad regulaminu.
2. W przypadku Kursantów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy Przedstawiciela Ustawowego Kursanta. Wszelkie zapisy dotyczące Kursantów wiążą Przedstawiciela Ustawowego Kursanta niepełnoletniego.
3. Nowi Kursanci, decyzją metodyka szkoły, są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia znajomości języka na podstawie testu poziomującego.
4. Każdy nowy Kursant przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący, przystępuje do bezpłatnego testu poziomującego, na podstawie którego oceniany jest stopień znajomości języka. Na podstawie wyniku testu, proponowane jest
uczestnictwo w odpowiedniej – według poziomu oraz wieku – grupie/grupach.
5. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje lektor prowadzący w porozumieniu z metodykiem szkoły.
6. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Kursant dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia semestru.
7. Szkoła What If prowadzi zapisy na dany rok szkolny. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu osobiście w Biurze Obsługi Klienta/ mailowo/ online przez stronę www.whatif.com.pl w terminie wyznaczonym przez szkołę.

§2. Prawa i obowiązki Kursanta

1. Kursant ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce, w tym otrzymania dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie.
2. Kursant ma obowiązek pisania okresowych testów sprawdzających wiedzę, jak również quizów i testów sprawdzających z bieżącego materiału.
3. Kursant ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP podczas przebywania na terenie prowadzenia przez Szkołę Językową What If zajęć oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez szkołę zajęcia.
4. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia mienia Szkoły Językowej What If oraz mienia innych uczestników zajęć.
5. Kursant ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas lub w związku z przebywaniem na terenie prowadzenia przez Szkołę Językową What If zajęć.
6. Kursant indywidualny ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach telefonicznie lub poprzez e-mail, minimum 24h przed planowanym terminem zajęć, z wyjątkiem nagłych sytuacji losowych. Zajęcia odwołane w planowanym dniu zajęć przez Kursanta p
rzepadają i nie mogą zostać odrobione. Zajęcia odwołane na 24h przed planowanym terminem zajęć mogą zostać odrobione w uzgodnionym wcześniej terminie.
7. W przypadku 3 lub więcej nieobecności na zajęciach Kursant ma prawo do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorem. Prawo do bezpłatnych konsultacji mają również osoby, które mają problemy z opanowaniem materiału kursowego/ szkolnego.
8. Kursant ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez szkołę w formie pisemnej i podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem szkoły.
9. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

§3. Prawa i obowiązki Szkoły Językowej What If

1. Szkoła Językowa What If zapewnia Kursantom naukę w kursach grupowych 4-7 osobowych (w SP 5-8), kursach indywidualnych 2-3 osobowych lub zajęciach indywidualnych (1 osoba) zgodnie z cennikiem dostępnym w biurze, jak również na stronie internetowej Szkoły Językowej What If. W szczególnych przypadkach właściciel /metodyk szkoły może zdecydować o powiększeniu grupy 7 osobowej maksymalnie o 1 osobę.
2. W przypadku, gdy w trakcie semestru ilość osób w zajęciach grupowych zmieni się poniżej 4 (w SP poniżej 5), Szkoła Językowa What If zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za kurs dla pozostałych członków grupy, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub zmiany czasu trwania zajęć.
3. W przypadku odwołania zajęć ze strony Szkoły Językowej What If, ma ona obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz z Kursantami. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła Językowa What If zastrzega sobie prawo do przełożenia zajęć z danego dnia na inny termin. Termin odrabiania zajęć będzie każdorazowo ustalany z uczestnikami kursu.
4. Szkoła Językowa What If ma prawo zawiesić możliwość uczestnictwa Kursanta w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności zaś w przypadku zalegania z płatnościami.
5. Szkoła Językowa What If ma prawo odmówić zgody na udział w zajęciach dydaktycznych Kursantowi zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym, jeśli zalega on z płatnościami powyżej 30 dni od daty wskazanej w harmonogramie płatności.
6. Szkoła Językowa What If nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną prośbę Kursanta. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z lektorem i pozostałymi członkami grupy.
7. Szkoła Językowa What If ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletnich Kursantów tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych szkoły.
8. Za bezpieczeństwo małoletniego Kursanta w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą Przedstawiciele Ustawowi Kursantów.
9. Szkoła Językowa What If po udzieleniu zgody przez Kursanta, może publikować zdjęcia z zajęć z jego wizerunkiem w celach marketingowych na stronie internetowej i portalach społecznościowych Szkoły Językowej What If (Facebook, Instagram).
10. W przypadkach losowych Szkoła Językowa What If zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie kursu z zachowaniem ustaleń powierzonego kursu.
11. W przypadkach niezależnych od Szkoły Językowej What If zastrzega ona sobie prawo do zmiany formy zajęć ze stacjonarnych na zajęcia online z zachowaniem ustaleń powierzonego kursu.
12. Szkoła Językowa What If zastrzega sobie prawo do poczęstunku słuchaczy podczas trwania kursu, przekąskami z zaznaczeniem, iż w/w są zakupione przez pracownika Szkoły Językowej What If i przechowywane w zamkniętych opakowaniach, a nie przygotowane osobiście przez personel Szkoły Językowej What If.
13. Cena kursu zawiera opłatę za różnego rodzaju nagrody motywacyjne dla Kursantów tj. gadżety, słodycze, bilety do kina, karty podarunkowe, gry, książki itp.

§4. Rezygnacja z kursu

1. Kursant może odstąpić od Umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych lub w okresie próbnym nie dłużej jednak niż w ciągu 1 tygodnia licząc od daty zrealizowanych pierwszych zajęć dydaktycznych. W w/w przypadku Szkoła Językowa What If niezwłocznie zrealizuje zwrot dokonanych przez Kursanta wpłat. Doręczenie oświadczenia drogą mailową (kontakt@whatif.com.pl) lub pocztową do What If Milena Tywoniuk ul. Hlonda 42/8 Bytom, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy w czasie trwania okresu próbnego Kursant, który otrzymał podręcznik, zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa lub - jeśli podręcznik nie nosi śladów użytkowania - zwrócić otrzymany podręcznik.
3. Po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych i upływie okresu próbnego, liczonego jako 1 tydzień od rozpoczęcia powierzonego kursu, umowne prawo odstąpienia nie przysługuje, a Umowa może zostać rozwiązana jedynie poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia umowy (liczą się 4 pełne tygodnie nauki – ilość spotkań
według grafiku zajęć [tj. 8 zajęć w przypadku kursu, w którym zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub 4 zajęcia w przypadku kursu, w którym zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu] – od dnia złożenia pisma lub daty otrzymania pisma przez lub w okresie próbnym nie dłużej jednak niż w ciągu 1 tygodnia licząc od daty zrealizowanych pierwszych zajęć dydaktycznych jeżeli pismo
zostało przesłane pocztą). W przypadku wypowiedzenia Umowy po okresie próbnym Kursant ponosi koszty zajęć, które odbyły się od rozpoczęcia kursu do końca okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursant zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręczników wg ceny katalogowej danego wydawnictwa.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Szkoła Językowa What If zwraca Kursantowi wniesione opłaty, z odliczeniem kwoty należnej za zajęcia, które odbyły się do końca okresu wypowiedzenia.
6. Zwrot pieniędzy w formie przelewu dokonywany jest na konto, z którego lub w okresie próbnym nie dłużej jednak niż w ciągu 1 tygodnia licząc od daty zrealizowanych pierwszych zajęć dydaktycznych otrzymała wpłatę, do 7 dni roboczych, chyba że Kursant poda inne konto w oświadczeniu rezygnacji z usługi.

§5. Otrzymanie dyplomu

1. Kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi min. 75% oraz osiągnie wynik na teście końcowym na poziomie 70%.
2. Dyplom wydawany jest na ostatnich zajęciach kursu lub w terminie do 3 miesięcy od daty ukończenia kursu na prośbę Kursanta.

§6 Przepisy porządkowe

1. Na terenie prowadzonych przez Szkołę Językową What If zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) palenia
b) spożywania alkoholu
c) spożywania substancji niedozwolonych
d) przebywania w celach niezgodnych z działalnością Szkoły Językowej What If,
e) niszczenia mienia,
f) zaśmiecania,
g) używania materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych,
h) umieszczania materiałów promocyjnych bez zgody właściciela/ upoważnionego pracownika.
2. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządku publicznego.
3. Kursant oczekujący na zajęcia zobowiązany jest do zachowania ciszy.

4. Podczas trwania zajęć Kursanci zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.
5. W przypadku nieprzestrzegania powyższych przepisów porządkowych lub w razie naruszenia innych norm dyscyplinarnych, Kursant może zostać skreślony z listy uczestników kursu.

§7. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku  Szkoła Językowa What If wypełniła obowiązek informacyjny o prawach osób fizycznych w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.whatif.com.pl.

§8. Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy kodeksu cywilnego.