Realizacja SPECTRUM MARKETING dla What If Szkoła językowa | 2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

tel. +48 535 598 195

mail: kontakt@whatif.com.pl

ING: 17 1050 1230 1000 0092 2484 0042

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

 

Podstawowe objaśnienia

 

Administrator danych

Milena Tywoniuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą What If Milena Tywoniuk z siedzibą w Bytomiu, ul. Hlonda 42/8

Klient

Osoba fizyczna, która zapisała swoje dziecko (kursanta) na zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Administratora danych.

Kursant

Małoletnia osoba fizyczna, która uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Administratora danych.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;

 2. Ustawa z dnia 21.02.2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej ustawą wprowadzającą RODO;

 3. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), zwana dalej ś.u.d.e.;

 4. Ustawa z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), zwana dalej p.t.;

 5. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, zwana dalej Ordynacją:

 6. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług, zwana dalej VAT.

 

Sposób przetwarzania danych

 

Klient

Do przetwarzania danych osobowych Klienta następuję poprzez zawarcie przez niego (w imieniu małoletniego Kursanta) umowy o świadczenie usług polegających na nauce języka angielskiego. Klient podaje Administratorowi następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dodatkowo Klient może podać dodatkowe informacje dla sprawniejszej komunikacji między nim, a Administratorem danych jak nr telefonu czy adres mailowy. Dodatkowo – jeśli Klient wyraz zgodę – możliwe jest przetwarzanie jego adresu mailowego czy nr telefonu celem otrzymywania informacji marketingowych – przetwarzanie następuje na podstawie osobnej zgody.

 

Kursant

Administrator przetwarza również dane osobowe małoletniego Kursanta w związku z realizacją umowy świadczenia usług polegających na prowadzenie kursów językowych. W tym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak imię i nazwisko. W imieniu Kursanta Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego wizerunku.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z lit. c RODO);

 2. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);

 3. Wykonywanie zdjęć Kursantów i wykorzystywanie ich dla celów promocji Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO);

 4. Promowanie Administratora i prowadzonej przez niego działalności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 5. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);

 6. Prowadzenie baz danych Kursantów i Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. Dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Klientem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Dane osobowe Klienta i Kursanta mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;

 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;

 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;

 4. Kontrahentom Administratora wykonującym podobną działalność.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Dane Klienta i Kursanta są przekazywane dobrowolnie w związku z zawartą umową. Konieczne do zawarcia umowy jest przekazanie przez Klienta następujących danych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska Kursanta. Ponadto Klient może przekazać dodatkowe informacje jak nr telefonu czy adres mailowy dla szybszej wymiany wiadomości między stronami. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Administratora na podanego maila lub wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku Kursanta w celach promocyjnych działalność Administratora.

 

W przypadku danych niezbędnych do zawarcia umowy to złożenie oświadczenia przez Klienta o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy. Jeśli chodzi o dane dodatkowe czy odrębnie od umowy złożone zgody na przetwarzanie adresu mailowego w celach otrzymywania newsletterów czy wizerunku Kursanta to Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Klienta i Kursanta przetwarzane w związku z zawartą z Administratorem umową o świadczenie usług językowych będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących stronom.

 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Dane dodatkowe czy odrębnie od umowy złożone zgody na przetwarzanie adresu mailowego w celach otrzymywania newsletterów czy wizerunku Kursanta są przetwarzane aż do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Po upływie w/w dat dane Klienta i Kursanta będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Profilowanie

 

Administrator danych prowadzi bazy danych Klientów i Kursantów pod kątem wybranych przez nich kursów. W przypadku Klienta, który wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to otrzymuje on oferty wybrane pod kątem podjętych przez niego kursów. Klient ma prawo w każdym czasie sprzeciwić się profilowaniu jego i Kursanta danych osobowych – w tym celu muszą złożyć oświadczenie woli o stosownej treści. Dane osobowe znajdujące się w bazach danych będą przetwarzane aż do czasu wystosowania stosownego oświadczenia o usunięciu danych z baz Administratora.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Klient i Kursant mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@whatif.com.pl.